या देवी सर्व भुतेशु विष्णु-मयेथि सब्दिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु बुद्धी रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु निद्रा रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु क्षुधा रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु छाया रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु शक्ति रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भूतेशु तृष्णा रूपेण सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु क्षांति रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु लज्जा रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु शांति रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु श्रद्धा रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु कांती रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु लक्ष्मी रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु वृत्ति रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु स्मृति रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु दया रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु स्तुति रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:|| या देवी सर्व भुतेशु मैत्री रुपेन सस्मिथा नम: तस्ये नम: तस्ये नम: तस्ये नमो नम:||

Get Ready for the Change